جهت دانلود فایل pdf نمونه متن آگهی رای دادگاه  اینجا کلیک کنید.

 

 

* نمونه متن آگهی رای دادگاه *

 

 

* نمونه متن 1 *

 

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ——— وخانم ———

خواهان خانم ———— با وکالت آقای —————– دادخواستی به طرفیت خوانده ها آقای ——–و خانم ——- به خواسته 1- الزام به اخذ پایان کار و صورت جلسه تفکیکی و کلیه مقدمات مربوط به نقل و انتقال و نیز تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی شماره ———– مفروز و مجزا شده از حوزه ثبتی            ——— مقوم——–  ریال (هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک)  2- مطالبه وجه التزام مستند به مبایعه نامه بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی ملک مزبور از تاریخ ——- لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به ——— ریال (از حیث صلاحیت محاکم و هزینه دادرسی)  3- مطالبه کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه دادرسی وکارشناسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کلاسه ————– شعبه —-دادگاه عمومی حقوقی شهرستان —— ثبت و وقت رسیدگی مورخ ——- ساعت —- تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ها ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه — دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ———-

 

 

 

 

* نمونه متن 2 *

 

با عنایت به صدور دادنامه شماره —————– مورخ —— شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان   ——– و دستور دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ——، مبنی بر “رد مال و انتقال یک واحد مسکن مهر واقع در —————— در حق آقای ————، که طی نامه شماره      ————-  مورخ —— اجرای احکام مدنی شهرستان ——- به دستور قانونی اجرای احکام مدنی به این شرکت ابلاغ گردیده است؛ اصل صورتجلسه انتخاب واحد به شماره  ————- مورخ         ———  آقای —— باطل و فاقد اعتبار می باشد.”

 

 

 

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار** 

متن آگهی پذیره نویسی

آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی 

و فوق العاده، فراخوان

… آگهی استخدام،تبریک،تقدیروتشکر,ترحیم،یادبود و  

:نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های

… همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،خبرورزشی،ابرار و

تماس با ما 

namayandegiroozname.ir

.جهت اطلاع از تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمائید

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *