جهت دانلود فایل pdf نمونه متن آگهی دعوت مجمع اینجا کلیک کنید.

 

 

* نمونه متن آگهی دعوت مجمع در شرکتهای سهامی خاص *

1ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.

2ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.
3ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه
4- نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
5ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
6ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت.
7ـ نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها.
8ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.
9ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.
10ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده (47) لایحه اصلاحی قانون تجارت
11ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده (44) لایحه اصلاحی قانون تجارت
12ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

* نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

( برای هر نوع مجمع)

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:

شماره                نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی

 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………

* نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی حق تقدم شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………….. و شناسه ملی …………………. باطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شمار……………….. می رساند.

که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ ……………….. و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………. ریال به مبلغ …………………………. ریال منقسم به ……………….. سهم ………………………. ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ( مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به ……………….. استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ……………………….. شرکت نزد بانک ……………….. شعبه ……………….. واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران  خیابان……………….. کوچه ……………….. پلاک………………. کد پستی ……………….. تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود ……… ریال حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره شرکت

 


* نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت…………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………. و شناسه ملی …………………. جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ……………. مورخ ……………. در آدرس ……………. خیابان……………. کوچه ……………. کدپستی……………. تلفن……………. تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

هیات مدیره شرکت

 


* نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت…………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………. و شناسه ملی …………………. جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ……………. مورخ ……………. در آدرس ……………. خیابان……………. کوچه ……………. کدپستی……………. تلفن……………. تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

هیات مدیره شرکت

 


* نمونه در خواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه
جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

 

 

مدیریت محترم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

 

با سلام

احتراماً خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت ……………………………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….. و شناسه ملی …………………… را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

امضاء


 

* نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها

 

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

با سلام

احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها دفتر شرکت  ………………………………….  که تحت شماره……………….. به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

 

 

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء


* نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

 

اداره محترم ثبت شرکتها

احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ………………………………..  به شماره ثبت…………………… و شناسه ملی …………………. با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

مدیر یا مدیران تصفیه


* نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران
از طریق 
افزایش سهام پرداخت گردید

 

   اداره محترم ثبت شرکتها

باسلام

احتراما هیئت مدیره شرکت …….……….……………  ثبت شده به شماره ….…………و شناسه ملی ………

در صورتجلسه مورخ ….…………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند.

 

امضاء هیئت مدیره


* نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام
در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………..در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: ………………………………………………………………………………………………

مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

 

تذکرات:

 • کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ آگهی فوق در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه به شرکت منتشر و مهلتی که کمتر از 60 روز از تاریخ آگهی نباشد باید به سهامداران داده شود.

3- مقام دعوت کننده هیئت مدیره می باشد.

4- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

5- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 


 

* نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام
در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………… در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس : ……………………………………………………………………………………………………………………

مراجعه نمایند.

بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده  تلقی می گردد.

 

تذکرات :

 • کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد
 • آگهی فوق در سه نوبت به فاصله پنج روز در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد.
 • مقام دعوت کننده هیأت مدیره می باشد.
 • کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
 • جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

* نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

 

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت ………………………………………………….  سهامی خاص به شماره ثبت …………………………  و شناسه ملی ……………. دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ……. مورخ ……………………….  و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ………………… در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

                                                                                                                                                                                                              هیئت مدیره

 

تذکرات:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

3-تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

4-موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

5-دستور جلسه مشخص گردد.

6-مقام دعوت کننده مشخص گردد.

7-طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد.

 


**پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار** 

متن آگهی مجمع

آگهی مزایده ومناقصه,دعوت به مجمع عمومی 

و فوق العاده، فراخوان

… آگهی استخدام،تبریک،تقدیروتشکر,ترحیم،یادبود و  

:نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه های

… همشهری،جام جم،ایران،کیهان، اطلاعات، دنیای اقتصاد،خبرورزشی،ابرار و

تماس با ما 

namayandegiroozname.ir

.جهت اطلاع از تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمائید.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *