ثبت تغییر آدرس شرکت ها

برای تغییر آدرس شرکت،سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند

_تغییر آدرس شرکت های سهامی:
الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده

ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود:

الف-تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
ب-مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
ج- پرداخت هزینه روزنامه رسمی

http://namayandegiroozname.ir

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید