تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی

توضیحات

روزنامه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ فعالیت خود را آغاز کرد. مدیرمسئول و سردبیر این روزنامه مسیح مهاجری است. مطالب این روزنامه اغلب در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گنجد. برای چاپ آگهی در این روزنامه و دانستن تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی به جدول زیر رجوع کنید. و برای هرگونه اطلاعات بیشتر راجع به چاپ آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی با ما تماس بگیرید.

تعرفه چاپ آگهی‌های خصوصی در روزنامه جمهوری اسلامی

(به ریال و بر اساس کادر استاندارد) در سال 1401

صفحه اول

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۳۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۴۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۴۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۶۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۹۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه دوم

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۹٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۶۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه سوم

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۱۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۲۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۴۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه چهارم

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه جدول

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه ورزشی

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ) : ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه چهارده

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۵٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۶٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه اقتصادی

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه آخر

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه داخلی

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی): ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ۵٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ۶٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

صفحه نیازمندی ها

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (مشکی):  ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (دو رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ یک کادر پایه ۳/۳×۷/۵ (چهار رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

 

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (مشکی): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (دو رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

مبلغ ۱/۸ صفحه (۷ کادر) (چهار رنگ): ابعاد هر کادر نیاز در عرض ۳/۸ و ارتفاع ۳/۲ می باشد.

 

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (مشکی): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (دو رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۴ صفحه (۱۴ کادر)  (چهار رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (مشکی): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (دو رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ ۱/۲ صفحه (۲۸کادر) (چهار رنگ): هر کادر نیازمندی های مشکی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال و هر کادر دو رنگ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

آگهی  های مفقود شدن اشخاص و شاگردان ممتاز در صفحات داخل به ترتیب ۹۰۰٫۰۰۰ و ۹۳۰٫۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.

نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه: ۷۷۴۵۱۸۵۹ -۰۲۱
برای اطلاعات بیشتر درباره تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی با ما تماس بگیرید.

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعرفه روزنامه جمهوری اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

02177935176