تعرفه روزنامه شرق

توضیحات

روزنامه شرق تا دو سال در بخش ضمائم روزنامه همشهری فعالیت می‌کرد. اما این روزنامه از ۲ شهريور ۸۲ به‌عنوان روزنامه‌ای مستقل فعاليت خود را شروع کرد. عملاً اين روزنامه از موفقيت و اقبال روزنامه همشهری در ارتباط با خوانندگان استفاده کرد و به نوعي نسخه جديد آن شد، به نحوي که در بين اهالی رسانه به‌عنوان «همشهري ۲» شناخته می‌شد. (برای آگهی از تعرفه روزنامه شرق به جدول زیر توجه کنید.)

شرق در کمتر از يک دهه فعاليت مطبوعاتی ۴ بار به علل مختلف توقيف شده است. البته اين مسئله غير از تذکرات و اخطارهايی است که به اين روزنامه داده شده و به گفته دادستانی تعداد آن‌ها در سه سال اول به ۷۰ تذکر می‌رسيده است.

 

تعرفه روزنامه شرق

صفحه اول

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۸۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

صفحه آخر

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

صفحه سوم

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

صفحه دوم

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پنجم + ماقبل آخر

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هفتم + چهارم

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانزدهم

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ورزشی

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

داخلی

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تسلیت

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فرهنگی

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آژانس‌ها

۱ کادر استاندارد (۷/۸×۳/۵): ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۲ کادر استاندارد (۷/۸×۷): ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ کادر استاندارد ۱/۸ صفحه (۱۵/۶×۱۰/۵): ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ کادر استاندارد ۱/۴ صفحه (۱۵/۶×۲۱): ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴ کادر ۱/۲ صفحه (۳۱/۲×۲۱): ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸ کادر استاندارد تمام صفحه (۳۱/۲×۴۲): ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

قیمت‌ها به ریال و براساس کادر استاندارد و ابعاد به سانتی‌متر است.

 

توجه:

تخفیف ویژه اندازه آگهی‌ها در تدوین جدول تعرفه منظور شده است.

صفحات داخلی از صفحه ۶ الی ۱۸ بغیر از صفحات مشخص شده در تعرفه می‌باشد، آگهی‌های فرهنگی در صفحات مرتبط داخلی چاپ خواهد شد.

تعرفه آگهی کالاهای خارجی وارداتی ۴۰ درصد نسبت به تعرفه بیشتر محاسبه می‌شود.

آگهی‌های طولی (ستونی) قیمت هر ستون برابر قیمت ۱/۴ همان صفحه محاسبه می‌شود. (صفحات ۶ ستونی می‌باشد)

تخفیف تعرفه روزنامه شرق برای آگهی‌های بازرگانی

تخفیف پرداخت نقدی: ۱۰ درصد

تخفیف تعدد: ۱۰ درصد (برای آگهی‌هایی که حداقل در اندازه ۱/۸ صفحه شش نوبت و یا در اندازه ۱/۴ صفحه چهار نوبت و یا ۱/۲ صفحه و به بالا ۲ نوبت در یک دوره یک ماهه درج شود)

تخفیفات موضوعی

۱- آگهی بانک‌ها، موسسات بیمه، دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی، کنگره‌های علمی، تبلیغ هنر و فرهنگ و معارف اسلامی و ایرانی، آگهی‌های غیرتجاری موسسات دولتی، آگهی انتشار سررسید، تقویم و سالنامه: ۳۰ درصد

۲- آگهی انتشار کتاب، نوار موسیقی، نمایش فیلم ایرانی، تاتر، کنسرت‌های موسیقی و آگهی‌های مطبوعات (اعلام انتشار روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، سالنامه، گاهنامه) آگهی موسسات خیریه رسمی برای جلب کمک‌های مردمی و آگهی استمداد درباره شخص گمشده بر اساس تعرفه فرهنگی و در صفحات هنری (داخلی) به چاپ خواهد رسید و هیچگونه تخفیف دیگری را شامل نخواهد شد.

۳- (چنانچه تبلیغ کنسرت موسیقی با ذکر نام و لوگی اسپانسر باشد، میزان تخفیف موضوعی ۳۰ درصد محاسبه می‌شود)

 

توجه: تخفیفات موضوعی مختص آگهی‌های داخلی است  شامل آگهی‌ کالاها و خدمات وارداتی نمی‌شود.

 

نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه: ۷۷۴۵۱۸۵۹ -۰۲۱
برای اطلاعات بیشتر درباره تعرفه روزنامه شرق با ما تماس بگیرید.

 

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعرفه روزنامه شرق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

02177935176