انواع شرکت های تجاری
شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
1 – شركت سهامي
2 – شركت با مسئوليت محدود
3 – شركت تضامني
4 – شركت مختلط غيرسهامي
5 – شركت مختلط سهامي
6 – شركت نسبي
7 – شركت تعاوني توليد و مصرف
شرکت سهامی
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود؛ ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفركمتر باشد.
شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود:
نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي ازسرمايه شركت را ازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنها درموقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است. اينگونه شركتها، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
شركت با مسئوليت محدود
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امورتجارتي تشكيل شده و هريك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
شرکت تضامنی
شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود. اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هريك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
شركت مختلط غيرسهامي
شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفرشريك ضامن و يك ياچند نفرشريك با مسئوليت محدود بدون انتشارسهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيدا شود.
شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
شركت مختلط سهامي
شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يك عدد شركاء سهامي و يك يا چند نفر       شريك ضامن تشكيل مي شود.
شركاء سهامي كساني هستندكه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام درنيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيدا شود. درصورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
شركت نسبی
شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفرتشكيل و مسئوليت هريك از شركاء به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته.
شركتهاي تعاوني توليد و مصرف
شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مي برند.
اگردر شركت توليد يكعدد از شركاء درخدمت دائمي شركت نبوده يا ازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوندكه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.
شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود:
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 – تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هريك ازآنها.

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
021-77492795

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید